Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 6 mei 2019

Dit is de privacyverklaring van Beercoo Schoonmaakgroep B.V. en Beercoo Gevelwerken B.V. (hierna gezamenlijk aangeduid als: “wij” of “Beercoo”).

In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via onze websites beercoo.nl, beercoo-gevelwerken.nl en werkenbijbeercoo.nl en overige bronnen verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Hoe gebruiken wij verzamelde gegevens?

Uw gegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens achterlaat op onze websites, worden deze uitsluitend gebruikt door Beercoo. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derden. De gegevens worden gebruikt om de dienst aan te kunnen bieden of uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Beercoo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wijzigingen

Deze verklaring kan elk moment door ons worden gewijzigd. De meest actuele versie van deze verklaring is steeds te vinden op deze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten dan laat u vaak bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder volgt meer uitleg over de verschillende diensten die wij bieden, welke persoonsgegevens wij in dat verband verwerken en hoe wij deze gebruiken.

Klanten

Door gebruik te maken van onze diensten verwerken wij bepaalde persoonsgegevens over u en uw organisatie als klant, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, functie, telefoonnummer, adresgegevens, KvK-nummer, betalingsgegevens, BTW nummer, IBAN nummer.

Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen: de uitvoering van de overeenkomst, een wettelijke verplichting, verkregen toestemming van betrokkene(n) en/of een gerechtvaardigd belang, namelijk om klanten te informeren over activiteiten en anderen relevante informatie over onze dienstverlening.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan toeleveranciers zoals leveranciers van toilethygiëne, afvalverwerkers enzovoort.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

In het geval van verstrekking van persoonsgegevens aan een derde partij zullen wij, indien noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst met deze derde sluiten die voldoet aan alle eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daartoe stelt.

Communicatie
Als u ons een e-mail stuurt of contact opneemt via ons webformulier dan verwerken wij uw naam en e-mailadres. Ook slaan wij de inhoud van uw (e-mail)bericht op. Ontvangen e-mailberichten worden maximaal twee jaren bewaard. Ontvangen sollicitaties worden met toestemming maximaal 1 jaar bewaard en zonder toestemming maximaal vier weken.

Als u ons berichten via het chatvenster op onze website beercoo.nl stuurt dan verwerken wij alleen de door u gestelde vragen en overige verstrekte informatie waaronder uw IP-adres. Berichten en overige persoonsgegevens die wij via het chatvenster ontvangen, worden maximaal twee jaren bewaard.

Soms vragen wij u om ons aanvullende informatie te verstrekken, die voor de desbetreffende situatie relevant kan zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te beantwoorden of uw verzoeken te verwerken. Uw persoonsgegevens worden door ons op grond van een gerechtvaardigd belang verwerkt.

Whitepaper Vakmedianet

Indien u toestemming heeft gegeven om u digitaal direct marketingberichten te sturen of u telefonisch te benaderen voor marketingdoeleinden, dan verwerken wij uw aanhef, naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, vakgebied en de organisatie waar u werkzaam bent. Deze informatie ontvangen wij van B+B Vakmedianet B.V.

Wij verwerken voorgaande informatie op grond van toestemming. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Onderaan elke mailing treft u een mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Uw telefoonnummer en/of e-mailadres afkomstig van B+B Vakmedianet B.V. worden door ons voor eenmalig gebruik aan Blankers Schoon of Novon Schoonmaak uit Zwolle verstrekt op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit belang is commercieel van aard zodat de betreffende partij u telefonisch kan benaderen of u digitaal een email / direct marketingbericht kan sturen voor marketingdoeleinden.

Nieuwsbrief

Daarnaast zenden wij een nieuwsbrief aan onze bestaande klanten of indien u daarom via onze website heeft verzocht, waarin wij informatie opnemen over onze eigen producten en/of diensten. Wij verwerken uw naam en e-mailadres in dit kader op grond van een gerechtvaardigd belang respectievelijk op basis van uw toestemming. Indien u tegen deze verwerking bezwaar heeft, dan kunt u dit aangeven op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Daarnaast bevat elke nieuwsbrief een link waarmee u zichzelf kunt afmelden.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Informatie hierover treft u aan in onze cookieverklaring.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen.

U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Voor de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derden verwijzen we u naar de betreffende websites.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Beveiliging

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaven wij te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren of een kopie van uw identiteitsbewijs toe te zenden, waarbij we u verzoeken om uw foto en Burgerservicenummer onleesbaar te maken.

Contact

Wij helpen graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze contactgegevens luiden als volgt:

Beercoo Schoonmaakgroep B.V. / Beercoo Gevelwerken B.V.
Weg en Bos 51 – 53
2661 DL Bergschenhoek
Tel: (088) BEERCOO | (088) 233 72 76
E-mail: info@beercoo.nl