Onderzoek: Respecteert de MKB-onderneming haar schoonmaker?

Sinds de grote schoonmaakstakingen is er veel (media)aandacht voor de omstandigheden waaronder schoonmakers werken. Belangrijke redenen voor de stakingen bleken het gebrek aan respect en hoge werkdruk die zij ervoeren.

Voor Beercoo schoonmaakgroep waren de stakingen “een ver van ons bed show.” Sterker nog een onderdeel van onze missie luidt: “het is leuk werken met en bij Beercoo.’’ En ligt zelfs ten grondslag aan ons logo (de Beercoo-smiley). Een grootscheeps medewerkerstevredenheidsonderzoek bevestigde dit beeld. Wel rees bij ons de vraag hoe onze doelgroep, het (groot)MKB, tegen haar schoonmakers aankijkt. Tenslotte kwamen MKB-opdrachtgevers in de berichtgeving over de stakingen nauwelijks aan het woord.

Bekijk de infographic

Marktonderzoek en centrale vraagstelling

Het idee voor een marktonderzoek was nu geboren. Met de centrale vraag “Respecteert de MKB-onderneming haar schoonmaker?” is onderzoek verricht onder het (groot)MKB. Hieronder leest u de uitkomsten van dit onderzoek, waaraan 347 MKB-ondernemingen uit de Randstad hun medewerking hebben verleend. De respondenten hebben allen, via internet, een enquête ingevuld waarbij vragen aan de orde kwamen als: “Weet u de naam van uw schoonmaker?”, “Hoe blij bent u met uw schoonmaker?’’ maar ook “Toont uw schoonmaker betrokkenheid en interesse in uw bedrijf?”

Bent u benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? De uitkomsten van de vragen en enkele stellingen leest u hieronder. Tenslotte eindigt dit artikel met een conclusie en een samenvatting van de inzichten die dit onderzoek ons – Beercoo schoonmaakgroep – heeft opgeleverd.

De relatie tussen schoonmaker en bedrijf

Om meer te weten te komen over de relatie tussen de schoonmaker en opdrachtgevers uit het MKB zijn de volgende vragen gesteld:

“Weet u de naam van uw schoonmaker?”. Hierop antwoordden 93% van de bedrijven dat zij hun schoonmaker bij naam kennen. Gezien het feit dat veel schoonmakers buiten reguliere werktijden schoonmaakt, is dit een hoog percentage.

De vraag “Weet u wanneer uw schoonmaker jarig is?” werd door ruim een derde van de respondenten met “Ja” beantwoord. Daarmee geeft een groot aantal respondenten blijk van betrokkenheid. Immers, weet u wanneer uw collega’s jarig zijn?

Uit het antwoord op de vraag: “Krijgt uw schoonmaker een kerstpakket?” kunnen we concluderen dat driekwart van de bedrijven nog steeds kerstpakketten uitreikt. Waar het hier echter om gaat is dat van de bedrijven die dit nog doen driekwart een kerstpakket klaar heeft staan voor hun schoonmaker.

76%  van de respondenten geeft aan blij te zijn met hun schoonmaker. Bij de vraag: “Hoe blij bent u met uw schoonmaker?” Bleef 1 op de 5 bedrijven “neutraal” en 1 op de 25 MKB’ers is niet blij met hun schoonmaker.

Een relatie is geven en nemen. Zodoende is ook aan de respondenten voorgelegd hoe zij de betrokkenheid en interesse van de schoonmaker in hun bedrijf ervaren. De meeste bedrijven zijn hier positief over, want 74% geeft aan dat de schoonmaker interesse en betrokkenheid toont in hun bedrijf. Van de respondenten antwoordde 14% “weet ik niet” en 12% gaf aan dat er door hun schoonmaker geen betrokkenheid en interesse wordt getoond.

Schoonmaak vakdiploma?!

In het onderzoek is uiteraard ook stilgestaan bij het schoonmaakvakdiploma, omdat Beercoo hier sterk op inzet. Momenteel is 60% van onze medewerkers in het bezit van het vakdiploma. Bovendien volgt nog eens 12% op dit moment de Basisopleiding Schoonmaken.

Met de vraag ”Heeft uw schoonmaker schoonmaakvakdiploma’s?” is nagegaan in hoeverre dit leeft bij opdrachtgevers. Zijn zij hiervan op de hoogte zijn? Van de respondenten gaf 22% aan dat hun schoonmaker een schoonmaakvakdiploma bezit. Bij 26% heeft de schoonmaker geen vakdiploma. De overige bedrijven (52%) geven aan niet te weten of hun schoonmaker over een vakdiploma beschikt.

Stellingen ten aanzien van werkdruk en beloning

Het onderzoek bevatte drie stellingen waarmee is nagegaan hoe opdrachtgevers de beloning en werkdruk van hun schoonmakers beoordelen. De eerste stelling luidde: “Lage kosten zijn voor mijn bedrijf belangrijker dan goede kwaliteit.” Van de respondenten is 6% het eens met deze stelling en geven daarmee aan lage kosten belangrijker te vinden dan goede kwaliteit. 20% bleef neutraal en 74% van de bedrijven gaf (gelukkig) aan het niet eens te zijn met deze stelling. Het besparen op kosten is immers een belangrijke oorzaak van werkdruk waarmee schoonmakers kampen.

Met de stelling: “Onze schoonmaker krijgt voldoende beloning voor de schoonmaak.” is 53% van de bedrijven het eens. Slechts 4% is het hiermee oneens en 9% antwoordt neutraal. Ruim een derde van de bedrijven gaf aan niet te weten of hun schoonmaker voldoende beloning krijgt.

Voldoende tijd voor het verrichten van werkzaamheden is eveneens een belangrijk aspect als het gaat om werkdruk. Zodoende confronteerde wij MKB-bedrijven met de stelling: “Onze schoonmaker heeft voldoende tijd voor de schoonmaak.” Bijna driekwart van de bedrijven is het hiermee eens. 1 op de 10 bedrijven geeft aan het hier niet mee eens te zijn, de overige 18% van de bedrijven antwoordden “Neutraal”.

Wederzijdse interesse zorgt voor blije bedrijven

In voorgaande alinea’s heeft u de uitkomsten van de vragen en stellingen gelezen. Graag maken we voor u inzichtelijk wat er achter deze uitkomsten schuilt. Er bestaat namelijk een duidelijk verband tussen de interesse en betrokkenheid die schoonmakers tonen in het bedrijf waar zij werken en de mate waarin bedrijven blij zijn met hun schoonmaker.

Eerder bleek dat 74% van de schoonmakers betrokkenheid en interesse toont in het bedrijf waar zij schoonmaken. Van deze groep is onderzocht of zij ook werkelijk blijer zijn met hun schoonmaker dan bedrijven waarbij de schoonmaker geen interesse en betrokkenheid toont. Indien de schoonmaker interesse en betrokkenheid toont in de opdrachtgever, is de opdrachtgever in 86% van de gevallen blij met de schoonmaker. Neutraal betrof 12% en slechts 1 op de 50 bedrijven is dan niet blij met hun schoonmaker!

In 12% van de bedrijven toont de schoonmaker geen interesse en betrokkenheid. Hier is slechts 48% blij met de schoonmaker. Maar liefst 1 op de 8 bedrijven gaf hier aan niet blij te zijn met hun schoonmaker!

Het onderzoek laat zien dat er andersom ook een verband bestaat, namelijk dat bedrijven die interesse tonen(verjaardag, kerstpakket) in hun schoonmaker blijer zijn dan bedrijven die dit niet doen. Hieruit blijkt dus dat wederzijdse interesse sterk van invloed is op de blijheid van bedrijven over hun schoonmaker.

Conclusie van het onderzoek

Het vertrekpunt van dit onderzoek was de vraag: “Respecteert de MKB-onderneming haar schoonmaker?” Dit naar aanleiding van ons beeld dat de stakingen,hoge werkdruk en gebrek aan respect voor Beercoo een “ver van ons bed show” was. De conclusie die wij op basis van de antwoorden van 347 respondenten trekken is dat het overgrote deel van MKB-ondernemingen positief oordeelt over hun schoonmakers en hen respecteert. Tevens is gebleken dat bedrijven blijer zijn met hun schoonmaker indien die ook interesse en betrokkenheid in hen toont.

Het voorgaande bewijst dat MKB-ondernemingen haar schoonmakers respecteren. Op deelaspecten is er nog verbetering mogelijk, denk hierbij aan het feit dat maar liefst 93% van de respondenten zijn of haar schoonmaker bij naam kent. Hier is nog 7% winst te behalen.  Of aan de 52% van de bedrijven die niet weet of hun schoonmaker een vakdiploma bezit.

Wat betekent dit voor Beercoo Schoonmaakgroep?

Beercoo herkent dat wederzijdse interesse zorgt voor blijere opdrachtgevers (MKB-ondernemingen). Daarom blijft Beercoo enerzijds inzetten op enthousiaste en betrokken medewerkers met passie voor het vak. Dit gaat ons inziens verder dan alleen het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, juist ook het begeleiden, opleiden en nu en dan gezamenlijke activiteiten zijn hierbij van belang.

Anderzijds beseft Beercoo dat het haar medewerkers moet blijven stimuleren goed contact te onderhouden met onze opdrachtgevers. Dat zorgt niet alleen voor een lage drempel wat betreft operationele afstemming(wensen en verzoeken), maar zorgt er ook voor dat men echt blij met je is. Tenslotte staat een prettige samenwerking met zowel opdrachtgevers als medewerkers bij Beercoo centraal.

Investeren in opleidingen voor medewerkers is één, echter moeten wij ons afvragen of wij dit voldoende communiceren naar onze opdrachtgevers. Het merendeel van onze medewerkers is in het bezit van een vakdiploma. En daar zijn wij trots op! Uit gegevens van de RAS* komt bovendien naar voren dat Beercoo één van de top 25 opleiders in Nederland is.

* De RAS staat voor Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche.

Bekijk de infographic

infographic respect schoonmaak Beercoo

Lees onze andere recente nieuwsberichten

Complimentendag 2023

Complimentendag 2023 Een compliment geven is simpel en kan zo toch waardevol zijn. Het doet iets met jou en de ander. Spread the word ‘Geef een SMILE, krijg een SMILE’ en laat iemands stralen op

Lees verder ➜

Banenbeurs 2023

Banenbeurs 2023 Eens in de drie maanden wordt er in het WTC Rotterdam een banenbeurs georganiseerd voor werkzoekenden. Wij gingen daar naartoe met een team bestaande uit, de HRM afstudeerstagiaire, rayonleider omgeving Rotterdam en operationeel

Lees verder ➜

Complimentendag 2023

Complimentendag 2023 Een compliment geven is simpel en kan zo toch waardevol zijn. Het doet iets met jou en de ander. Spread the word ‘Geef een SMILE, krijg een SMILE’ en laat iemands stralen op

Lees verder ➜

Banenbeurs 2023

Banenbeurs 2023 Eens in de drie maanden wordt er in het WTC Rotterdam een banenbeurs georganiseerd voor werkzoekenden. Wij gingen daar naartoe met een team bestaande uit, de HRM afstudeerstagiaire, rayonleider omgeving Rotterdam en operationeel

Lees verder ➜